Allmänna användarvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

 

Läs dessa allmänna användningsvillkor noga innan du du använder bluetens

Bluetens Limited, ett företag i Hongkong som har sitt säte på Unit 905, 9 / F, Kowloon centrum, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong, Kina, registrerat under «Hong Kong Business Certificate» Nr. 63503423-000-06-14-9 med verksamhetsnamnet ”Bluetens”, vars mål är att tillåta en individ (användaren) att använda den elektrostimuleringsanordningen som marknadsförs under varumärket Bluetens (hädanefter «Bluetens») och dra nytta av gratis övervakning av dennes verksamhet genom enheten (nedan kallad «tjänst»).

I syfte att möjliggöra en utmärkt användning av den medicinska anordningen och Bluetens tjänsten, krävs registrering av enskild användare. men Bluetens kan användas utan registrering.

Dessa allmänna användarvillkor ( ”GTU”) är avsedda att definiera rättigheterna och skyldigheterna för parterna, och fastställa villkoren för användning av den mobila applikationen (APP) och den tjänst som erbjuds av Bluetens Limited.

Användaren informeras om att tillhandahållande av tjänster erbjuds via appen tillsammans med användning av appen som är föremål för full acceptans av dessa GTU. Användare bör alltid konsultera enhetshandboken och strikt tillämpa säkerhetsinstruktionerna.

GTU GILTIGHET

Bluetens Limited erbjuder användning av appen, föremål för det uttryckliga och entydiga godkännande av dessa GTU. Genom att registrera genom applikationen, samtycker användaren till giltighetstiden för dessa GTU och konventioner som har införlivats genom hänvisning. Dessa GTU gäller tills de annulleras i dess version ikraftträdande den 31 mars 2016. Bluetens Limited förbehåller sig rätten att ändra dessa GTU när som helst. Efter denna förändring, är den fortsatta användningen av appen av registrerade användare föremål för godkännande av den modifierade GTU. Den nuvarande versionen av GTU  är ständigt tillgänglig för konsultation på appen under ”GTU” och på begäran till företaget Bluetens Ltd. Endast den engelska versionen av dessa GTU är bindande och verkställbar gentemot Bluetens Limited.

SYFTET MED GTU

Appen är utformad för att erbjuda användning av hela Bluetens produktsortimentet och för att göra det möjligt för användaren att spåra sin verksamhet och effektivitet.
Genom användning av den mobila appen, erkänner användaren att denne har haft möjlighet att läsa de detaljerade villkoren och varningarna och accepterar dem förbehållslöst.

UPPHOVSRÄTT

Bluetens Limited ger användaren en oåterkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar licens att ladda ner, installera och använda appen enbart för personligt och icke-kommersiella ändamål och i strikt överensstämmelse med dessa GTU.
Hela programmet (logotyper, grafik, fotografier, kartor, …) är skyddade av den nuvarande lagstiftningen om immaterialrätt som Bluetens Limited har en licens för. Följaktligen, någon reproduktion, även delvis, är förbjuden utan föregående tillstånd, samt översättning, anpassning, omvandling eller arrangemang av någon teknik eller process.
Alla rättigheter för reproduktion, anpassning och översättning är reserverade, inklusive nedladdningsbara dokument.
Användaren instämmer därför att inte bevilja, sälja, hyra ut, licensiera, distribuera, överföra, kopiera, avslöja eller kommersiellt exploatera applikationen.

Bluetens Limited förbehåller sig rätten att ändra, upphäva eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tillgång till applikationen eller någon annan tjänst som erbjuds, med eller utan förvarning och utan skyldighet mot användaren på den grunden.

REGISTRERING

För att dra nytta av alla tjänster som är tillgängliga via appen och särskilt ”tjänsten”, måste användaren vidare fortsätta till en enskild fri registrering. Registreringen utförs med hjälp av anmälningsblanketten från Bluetens Limited genom applikationen. Genom att registrera på appen, bekräftar användaren sin kunskap och fulla acceptans av dessa GTU. En användare kan endast hålla ett konto. Därför, genom att registrera, bekräftar denne att han inte har något ytterligare Bluetens konto och inte har varit föremål för förbjudande av Bluetens Ltd av ett tidigare aktiverat användarkonto. Vid registrering på appen måste varje användare lämna personuppgifter för att möjliggöra en individuell och säker tillgång till gränssnittet och de tjänster som erbjuds av Bluetens Limited. Dessa personuppgifter registreras via anmälningsblanketten och omfattar: förnamn, efternamn, födelsedatum, längd, vikt, fysiska vanor för aktivitet, … Om inget annat anges som frivillig information som definieras i artikel 9, måste varje fält kompletteras med en uppgift så nära verkligheten som möjligt. Registreringen är möjligt genom att använda användarens civila namn; smeknamn eller pseudonymer är inte möjliga. Lösenord och användarnamn måste följa gällande lagar och förordningar, och inte vara omoraliska eller kränka tredje parts rättigheter. Registreringen är begränsad till fysiska personer. Personer under 14 år får inte använda de tjänster som erbjuds av Bluetens Limited. Genom att registrera på appen och öppna ett konto, samtycker användare till överföringen och användningen av sina personuppgifter i enlighet med Bluetens Limited integritetsspolicy. Om registreringsprocessen avbryts, till exempel på grund av ofullständiga fält eller brist på samtycke till dessa GTU kommer Bluetens Limited ta bort tillhörande konto inom sju dagar. Bluetens Limited förbehåller sig rätten att ensidigt vägra, utan motivering användarens registrering. I förekommande fall kommer alla överförda personuppgifter tas bort så snart som möjligt. Användarna måste skydda tillgång till sitt konto från obehörig och bedräglig användning. De förbinder sig att omedelbart informera Bluetens Limited i händelse av en sådan obehörig användning eller risk för ett bedrägeri. För att upprätthålla säkerheten för överförda data, måste användarna flitigt skydda sina inloggningsuppgifter och endast ge tillgång till sitt användarkonto till betrodda tredje parter. I ett sådant fall kan Bluetens Limited inte hållas ansvarig för förlust eller missbruk av data.Bluetens Limited förbehåller sig rätten att stänga ner eller avsluta kontot för en användare i händelse av en otillåten eller bedräglig användning av kontot.

UPPSÄGNING

Varje användare kan avsluta sitt konto när som helst och utan orsak, genom sina kontoinställningar. I förekommande fall, kommer kontot att tas bort så snart som möjligt och tillgång till kontot kommer inte att vara möjlig.

ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Varje användare av tjänsten måste tillhandahålla sanningsenlig information och uppdateringar vid behov, gällande dennes registreringsuppgifter så att de förblir uppdaterade och fullständiga. Inga av dessa data bör överföras till tredje part.Varje användaren samtycker till att inte skapa eller försöka skapa Bluetens Limited och dess dotterbolag, nätverk eller mjukvara inblandningar eller avbrott inklusive användning av tekniska eller elektroniska hjälpmedel eller trojaner. Kopiering, distribution eller insamling av tekniska uppgifter från Bluetens Limited genom programvaran eller teknisk assistans är strängt förbjudet.

BROTT MOT ANVÄNDARSKYLDIGHETER

För att säkerställa att användaren uppfyller sina skyldigheter, förbehåller sig Bluetens Limited rätten att tillämpa följande påföljder enligt den överträdelse användaren är skyldig för: – Varning- Innehålls borttagning;- Tillfälligt konto-inaktivering;- Avregistrering (oåterkallelig konto-inaktivering). Typen av påföljd är baserat på syftet, effekten och användarens typ av överträdelse. I fall där användarkontot avregistreras, är den berörda användaren inte tillåten att registrera sig igen och kommer inte vara berättigad någon ersättning, i synnerhet till följd av oförmågan att para ihop den medicinska enheten ”Bluetens” till den dedikerade appen. Med hjälp av appen, samtycker användaren, i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, att ersätta Bluetens Limited eller något dotterbolag som skulle lida skada av alla kraven från tredje part som ett resultat av en överträdelse av användarens rättigheter i förhållande till det innehåll som laddas upp eller genereras av användaren. Användaren bär lämpliga kostnaderna för eventuella rättsliga förfaranden där Bluetens Limited eller något av dess dotterbolag är involverade i samband med dessa krav, inklusive kostnader och advokatkostnader, utan att det påverkar skadestånd och ränta som Bluetens Limited eller dess dotterbolag kan söka i ersättning för den skada det har personligen lidit.  I fall där en begäran görs av en tredje part, ska användaren göra tillgängligt, så snart som möjligt, till Bluetens Limited eller tillhörande dotterbolag, all information som är relevant för dennes försvar och uppfattningen av den tredje parten.

INNEHÅLL

Användarfria bidrag, Bluetens Limited har en oåterkallelig och obegränsad rätt att använda allt innehåll som genereras, skickas, registreras och publiceras av denne i samband med användning av produkter och tjänster. Följaktligen har Bluetens Limited rätt att använda, kommersiellt, allt innehåll som genererats via appen och även genom andra tjänster som erbjuds av Bluetens eller något av dess dotterbolag.

PERSONUPPGIFTER

Bluetens Limited ska behandla alla personuppgifter automatiskt som användaren tillhandahåller via appen, inklusive registrering via appen och under en initial kontakt med företaget.
Genom att kommunicera personuppgifter, accepterar användaren godtagande av personuppgifter för automatiserad behandling.

Mål

Insamlade personuppgifter kommer i huvudsak göra det möjligt att lära sig mer om besökaren, inklusive deras Bluetens produktanvändningsvanor, förbättra tjänsterna, optimera inköpsorder-ledning och effektivitet, samt informera användarna om företaget.

Personuppgifter är inte avsedda att säljas eller delas med tredje part. De är avsedda för bolaget Bluetens Limited, som ansvarar för deras behandling.

Varaktighet

Personuppgifter lagras för den tid som behövs för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades, vid behov, tills användaren som tillhandahåller sina personuppgifter begär tillbakadragande av dessa.

Obligatorisk personuppgifter

När du lämnar personuppgifter på appen, anges det om informationen är frivillig eller obligatorisk. En asterisk indikerar obligatorisk information.
Underlåtenhet av obligatoriskt svar på en begäran om personuppgifter kommer omöjliggöra, om det är lämpligt, att skicka ett kontaktformulär till företaget Bluetens Limited eller att använda alla de tjänster som erbjuds av Bluetens applikationen.

Internetanvändarnas rättigheter

Användare, vars personuppgifter behandlas av företaget Bluetens Limited, har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och att begära rättelse, uppdatering och radering av dessa uppgifter. För att utöva denna rätt måste besökaren antingen skriva till den registrerade adressen till företaget Bluetens Limited via post, eller skicka e-post till följande adress: cs@bluetens.com och ange registreringsmail.

LÄNK TILL ANDRA WEBBPLATSER

Företaget Bluetens Limited kan erbjuda appens länkar till tredje parts webbplatser och i synnerhet till webbplatsen www.bluetens.com.
Bluetens Limited kommer inte att hållas ansvarig för länkar till andra webbplatser, och särskilt inte för innehållet på dessa webbplatser.
Bluetens Limited ansvarar inte för hypertextlänkar till denna applikation och förbjuder en person att etablera en sådan länk utan skriftligt tillstånd.

COOKIES

Appen kan ibland behöva placera en cookie på användarens mobiltelefon eller surfplatta. Detta är en datablock som inte används för identifiering, utan i stället används för att registrera information om användarens besök på Bluetens mobila applikation (de sidor användaren har tittat på, datum och tid, osv). Sådan information kommer att vara läsbar under användarens efterföljande besök. Detta bidrar till att förbättra den mobila appens navigering.

Hållbarheten av denna information i mobiltelefonen är 1 (ett) år.

Vi informerar dig om att du kan motsätta dig registrering av ”cookies” genom att konfigurera din webbläsare.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH GARANTIFRISKRIVNING

Bluetens Limited kan inte hållas ansvarig för icke-prestanda eller dåliga resultat som antingen beror på att köparen är medveten om oförutsebara och oundvikliga handlingar av en tredje part som inte deltar i avtalet, eller på grund av personal.

Trots den omsorg som lagts på att utveckla och uppdatera innehållet i appen, kan felaktig eller ofullständig information visas. Dessa kommer sannolikt inte att ingripa med Bluetens Limited´s ansvar.

Bluetens Limited kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår vid användning eller oförmåga att använda appen, inklusive datavirus.
Trots användningen av krypterade säkerhetsprogram, ansvarar Bluetens Limited inte för skador till följd av användningen av elektronisk kommunikation och kan inte garantera säkerheten för att information och betalningar sänds via internet eller e-post.
Bluetens Limited kan inte hållas ansvariga för skador som drabbar tredje part till följd av felaktig användning av produkter och tjänster.
Användningen av ”Tjänster” eller ”Bluetens” är inte ett substitut för användarens specialiserade medicinkonsultation.
Bluetens Limited har strävat efter att noggrant kontrollera säkerheten av uppgifterna i sin mobila applikation. Den strävar efter att säkerställa regelbunden uppdatering och förbehåller sig rätten att ändra innehållet när som helst och utan förvarning.

Bluetens Limited ansvarar inte (direkt eller indirekt) för händelse av försening, fel eller försummelse angående innehållet och användningen av dessa sidor, eller för händelse av avbrott eller otillgänglighet eller hackning.

Om du hittar några fel, felaktigheter eller brister, kan du meddela Bluetens kommunikationstjänst (cs@bluetens.com).

SLUTBESTÄMMELSER

Om någon av GTU´s bestämmelser skulle förklaras olagliga eller ogenomförbara, påverkas inte tillämpligheten av återstående GTU, och de återstående bestämmelserna skulle fortsatt gälla.
Alla undantag eller förseningar av Bluetens Limited att kräva användaren att utföra bestämmelserna av dessa GTU, utgör inte ett avstående av de rättigheter Bluetens Limited innehar och befriar inte användaren från att respektera dessa GTU.
Dessa GTU utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare och nuvarande avtal mellan Bluetens Limited och användaren. Eventuella undantag från någon bestämmelse i GTU kommer endast att fungera efter skriven signatur av en Bluetens Limited representant.
Dessa GTU styrs av lagar i Hong Kong, under förutsättning av de tvingande bestämmelserna i användarens hemland. Alla tvister kommer att överlämnas till behöriga Hongkong jurisdiktioner.

 

Rättsligt meddelande

Applikationens ägare

 Ansökan tillhör Bluetens Limited, ett Hong Kong företag registrerat under nummer: 63503423-000-06-14-9, som har sitt säte vid Unit 905, 9 / F, Kowloon centrum, 33 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Momsregistreringsnummer: FR20 814 517 959
Ansvarig utgivare: Cyrille Delahodde – cs@bluetens.com
Skapad av: Bluetens Limited