Privacybeleid, bescherming en verwerking van persoonsgegevens

 

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doen er alles aan om deze te beschermen. Hieronder vindt u onze inzet voor de bescherming van persoonsgegevens en ons gegevensbeschermingsbeleid.

 

ONZE TOEZEGGING AAN PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

De gebruiker wordt geïnformeerd dat in overeenstemming met de Franse regelgeving zijn persoonlijke gegevens, inclusief zijn gezondheidsgegevens, worden gehost door een host in Europa die is gecertificeerd HDS (Host of Health Data). Uw gegevens worden alleen gebruikt voor expliciete, legitieme en vastgestelde doeleinden in verband met onze verschillende aanbiedingen en de door u geselecteerde diensten. B Uw persoonlijke gezondheidsgegevens zijn vertrouwelijk. Ze zijn alleen bedoeld voor u en uw zorgverlener, afhankelijk van het geselecteerde aanbod. Er worden alleen gegevens verzameld die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten. We respecteren uw rechten als gebruikers en klanten en daarom doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat u ze kunt uitoefenen. We respecteren uw privacy en uw keuzes, daarom kunnen berichten die u van ons ontvangt op elk moment worden beëindigd.

 

SAMENVATTING

1. IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSBEHEERDER
2. UW RECHTEN
2.1 Hoe u uw rechten kunt uitoefenen
3. HET DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DE JURIDISCHE GRONDSLAGEN WAAROP WE VERTROUWEN
3.1 Doel van het verzamelen van uw gegevens?
3.2 De rechtsgrondslagen waarop wij uw gegevens kunnen verzamelen
4. NAAR WIE WORDEN UW GEGEVENS VERZONDEN?
5. ONDERAANNEMERS
6. OVERDRACHT BUITEN DE EU.
7. DUUR VAN BEWARING VAN UW GEGEVENS
8. REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BANKKAARTBETALINGEN EN BANKGEGEVENSBESCHERMING
8.1 Hoe worden bankgegevens vastgelegd?
9. DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN DIE WIJ IN PLAATS HEBBEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN
10. WEBSITES VAN DERDEN EN SOCIALE NETWERKEN
11. COOKIES & ANDER TRACERS-BELEID
11.1 Wat is een cookie?
11.2 Welke soorten cookies gebruiken we en met welk doel?
11.3 Cookies instellen en blokkeren via onze cookiemanager
11.4 Cookies instellen en blokkeren via uw navigatie-instellingen
11.5 Het besturingssysteem van uw smartphone configureren
12. WIJZIGING VAN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

 

1. IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSBEHEERDER

 

Persoonlijke gegevens worden verzameld door Bluetens France Société par Action Simplifiée met een kapitaal van € 4000, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 804310795 en met maatschappelijke zetel te: 5 passage Saint Bernard 75011 Parijs, Frankrijk.

We bieden onze klanten en gebruikers een website die toegankelijk is vanaf https://www.bluetens.com/, evenals een downloadbare mobiele applicatie die compatibel is voor smartphones en tablets op IOS en Android. Om onze diensten te kunnen leveren, verzamelen we persoonlijke gegevens van individuen en bedrijven, inclusief gezondheidsgegevens.

In de gegevensverzamelingsformulieren op de site en de applicatie worden gebruikers geïnformeerd of gegevensverzameling al dan niet verplicht is. Als een verplicht gegevensveld niet is ingevuld, kunnen we onze diensten helaas niet uitvoeren en onze verplichtingen niet nakomen.

We zijn bezorgd over de bescherming van persoonlijke gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. We doen er alles aan om het beste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de AVG 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de Wet gegevensbescherming en vrijheidswet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, uitgevaardigd op 21 juni 2018 tot wijziging van de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook de website van de Nationale Commissie voor computers en vrijheden www.cnil.fr.

 

2. UW RECHTEN

 

Overeenkomstig de Wet op de gegevensbescherming, Wet 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ‘RGPD’, heeft elke natuurlijke persoon die de service gebruikt het recht om de volgende rechten uit te oefenen:

 Een recht op toegang: als betrokkene kunt u zich informeren over de aard van de persoonlijke gegevens die over u worden opgeslagen of verwerkt. Op verzoek krijgt u toegang tot uw persoonsgegevens.bRecht op rectificatie: als persoonlijke informatie onjuist of onvolledig is, kunt u verzoeken om deze te wijzigen. Recht van verzet: u heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer Bluetens uw gegevens verwerkt om redenen die van hun gerechtvaardigd belang zijn of om redenen van direct marketing.

 Een recht om te worden vergeten: De Gebruiker kan van het Bedrijf, onder bepaalde voorwaarden, het zo snel mogelijk wissen van bepaalde persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, verkrijgen. Dit recht om te worden vergeten kan in bepaalde gevallen niet worden verkregen, met name om redenen van algemeen belang, voor archiveringsdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf regelen. Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens: De Gebruiker kan van het Bedrijf verkrijgen dat zij de verwerking van zijn persoonsgegevens beperkt en dit in het bijzonder wanneer de Gebruiker zich verzet tegen deze verwerking, de juistheid van de gegevens betwist of wanneer hij van mening is dat het gebruik is onwettig. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: Onder bepaalde voorwaarden kan de Gebruikerkan verzoeken om al zijn persoonlijke gegevens te ontvangen, zodat hij ze kan overdragen aan een andere gegevensbeheerder zonder dat het bedrijf zich ertegen kan verzetten.

 Het lot van uw gegevens bij uw overlijden: Het bedrijf respecteert de richtlijnen van elke gebruiker met betrekking tot de opslag, wissing en mededeling van hun persoonlijke gegevens na hun overlijden. Bij gebreke van dergelijke richtlijnen zal de Vennootschap de verzoeken van de erfgenamen inwilligen, zoals uitputtend uiteengezet door de toepasselijke bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.1 Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u uw e-mail naar Bluetens France 5 passage Saint Bernard 75011 Parijs, Frankrijk met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en indien mogelijk uw bestelnummer, ofwel per e-mail: cs@bluetens.fr.

Uw verzoeken moeten vergezeld gaan van een kopie waaruit uw identiteit blijkt. We hebben 30 werkdagen na ontvangst van uw verzoek om op u te reageren. Sommige bindende verzoeken kunnen langer duren. In dat geval wordt de deadline verlengd en wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Als u vindt dat uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u ook een klacht indienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 of via de website: www .cnil .fr.

 

3. HET DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DE JURIDISCHE GRONDSLAGEN WAAROP WE VERTROUWEN

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Bluetens France alleen geautoriseerd om de persoonlijke gegevens van haar gebruikers en klanten te gebruiken als het een geldige wettelijke basis heeft.

De mededeling van uw persoonsgegevens is in de meeste gevallen opzettelijk. Wanneer uw informatie essentieel is voor ons om uw verzoeken te verwerken, stellen wij u hiervan op de hoogte met een (*).

3.1 Doel van het verzamelen van uw gegevens?

Om aan uw verzoeken en behoeften te kunnen voldoen, verzamelen wij uw persoonsgegevens in verschillende stadia van de aankoop, het abonnement op een optie, het verzoek om informatie

3.2 De rechtsgrondslagen die ons in staat stellen om uw gegevens te verzamelen, zijn als volgt:
De uitvoering van een contract tussen Bluetens zijn gebruikers en zijn klanten
Het voldoen aan een wettelijke verplichting
Wanneer het in het gerechtvaardigd belang is van Bluetens
Wanneer de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.
Doel Wettelijke basis

Beheer van klantaccount en bestellingen. Uitvoering van de overeenkomst tussen Bluetens en de klant. Beheer van bezorgactiviteiten; Uitvoering van de overeenkomst tussen Bluetens en de klant. Beheer van betalings- en krediettransacties. Uitvoering van de overeenkomst tussen Bluetens en de klant. Beheer van klantenrelaties, ordertracering, after-sales service, productretouren en terugbetalingen; Uitvoering van het contract tussen Bluetens en de klant Verzamelen van meningen van klanten over producten. Het gerechtvaardigde belang van Bluetens bij het verbeteren van producten en diensten Beheer van opties waarop gebruikers zijn geabonneerd (bijvoorbeeld: generieke behandelingsoptie en premiumfunctie). Toestemming van de gebruiker Bestrijding van fraude tijdens de betaling van de bestelling en het beheer van onbetaalde facturen. Gerechtvaardigd belang van Bluetens. Uitvoering van de overeenkomst tussen Bluetens en de klant. Gerichte commerciële aanbiedingen elektronisch en via mobiele meldingen verzenden. Toestemming van de klant. Analyse en statistische bewerkingen om de kennis van de klant te verbeteren. Het gerechtvaardigde belang van Bluetens. Personalisatie van sites en applicaties Toestemming van de klant. Gerechtvaardigd belang van Bluetens. Meting van verkeer naar sites en mobiele applicaties Toestemming van de klant. Terbeschikkingstelling van tools voor het delen van tools op sociale netwerken in het legitieme belang van Bluetens. Toestemming van de klant. Opzetten van wedstrijden op verschillende sociale netwerken (Facebook, Instagram…). Gerechtvaardigd belang van Bluetens

 

4. NAAR WIE WORDEN UW GEGEVENS VERZONDEN?

 

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld en verwerkt door:

De diensten: commercieel, administratief, marketing, communicatie en Human Resources van Bluetens. / Financierings- en kredietinstellingen / Douanediensten bij levering in het buitenland / Politie-autoriteiten in het kader van gerechtelijke vorderingen inzake fraudebestrijding

 

5. ONDERAANNEMERS

 

In het kader van bepaalde hieronder beschreven diensten maken wij gebruik van onderaannemers:
Veilig betalen op sites en mobiele applicaties
Verzending van uw bestellingen
Postbrieven verzenden
Personalisatie van de inhoud van mobiele sites en applicaties
Uitvoeren van technisch onderhoud en ontwikkelwerkzaamheden voor de website, interne applicaties en het informatiesysteem.
Klantrecensies verzamelen
Zakenpartners en in het bijzonder Fysiotherapeuten in het kader van “premium en generieke” behandelopties.

 

6. OVERDRACHT BUITEN DE EU

 

Wij dragen uw gegevens niet over buiten de Europese Unie. In het geval van een beleidswijziging, zal deze sectie onderhevig zijn aan wijzigingen.

 

7. DUUR VAN BEWARING VAN UW GEGEVENS

 

Afhankelijk van de situatie heeft Bluetens verschillende bewaartermijnen gedefinieerd. We zorgen ervoor dat de bewaartermijnen relevant zijn en respecteren de wettelijke termijnen.

Om de bewaartermijn voor persoonlijke gegevens vast te stellen, past het bedrijf de volgende criteria toeRia:

Prospectgegevens: gegevens worden 3 jaar bewaard. Het startpunt voor de bewaartermijn is de laatste interactie die we hadden of de laatste interactiviteit die je had met een van onze programma's.

Klantgegevens: gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie en voor een periode van drie jaar na het laatste contact met de klant.

Gebruikersgegevens: gegevens worden bewaard gedurende het bestaan ​​van het account op de applicatie. Zodra het account door de gebruiker is verwijderd, wordt dit fonds geïnformeerd dat zijn gegevens worden geanonimiseerd en hergebruikt.

Gebruikers van Bluetens-applicaties en -programma's worden geïnformeerd dat in het geval van een verzoek om permanente verwijdering van hun account, hun gegevens worden geanonimiseerd en door Bluetens zullen worden gebruikt voor latere bewerkingen.

Het bedrijf kan bepaalde gegevens bewaren om aan zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen en om het in staat te stellen zijn rechten uit te oefenen. Als zodanig bewaart het bedrijf de facturen met betrekking tot de diensten gedurende tien jaar.

 

8. REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP BANKKAARTBETALINGEN EN BANKGEGEVENSBESCHERMING

 

Om de veiligheid van uw betalingen te waarborgen, maken wij gebruik van de diensten van externe providers. Ze garanderen een veilige verwerking van alle gevoelige gegevens zoals bankgegevens en gebruikersidentiteiten, in overeenstemming met richtlijnen en standaarden: DSP2, RGPD en PCI-DSS.

Wanneer de betaling van uw bestelling met een creditcard wordt gedaan, maakt ons systeem voor het opnemen van bestellingen in realtime verbinding met het systeem van onze serviceproviders die uw gegevens verzamelen en verschillende controles uitvoeren om misbruik en fraude te voorkomen. De gegevens worden opgeslagen op de servers van onze serviceproviders en worden op geen enkel moment naar onze servers verzonden. Onze dienstverleners vragen een machtiging aan bij de bank en sturen ons alleen het transactienummer.

Om de rekening tijdens de facturering te kunnen debiteren of te crediteren, bewaren onze dienstverleners de bankgegevens die aan het autorisatienummer zijn gekoppeld, de tijd die nodig is om de transactie te voltooien en eventuele klachten te verwerken.

8.1 Hoe worden bankgegevens vastgelegd?

Om betaling in termijnen mogelijk te maken, kan de externe betalingsprovider de bankgegevens van de klant opslaan, zodat deze niet op elke nieuwe vervaldag hoeft te worden vermeld.

Bankgegevens (kaartnummer, vervaldatum, naam van de houder) worden alleen opgeslagen als de Gebruiker zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven door bij de registratie van zijn protestverzoek het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. bij het registreren.

 

9. DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN DIE WIJ IN PLAATS HEBBEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN

 

Als gegevensbeheerder neemt Bluetens alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Dit omvat de fysieke beveiliging van de gebouwen waarin onze systemen zijn ondergebracht en de beveiliging van het IT-systeem om externe toegang tot uw gegevens te voorkomen. Toegang tot uw gegevens is beperkt tot alleen mensen die hiervan op de hoogte moeten zijn.

 

10. WEBSITES VAN DERDEN EN SOCIALE NETWERKEN

 

De site kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die zijn gepubliceerd en beheerd door derden en niet door de uitgever. De uitgever kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden in het geval dat genoemde sites van derden niet voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Het aanmaken van hyperlinks naar de site is alleen mogelijk met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

We vestigen uw aandacht op de sociale netwerken die we gebruiken en waarmee u mogelijk in contact komt om ons te ondersteunen en / of een van onze publicaties te delen. Bluentens kan tijdens uw interactie niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van problemen. Houd er rekening mee dat wanneer u deze links gebruikt, er informatie over u kan worden verzameld of gedeeld. We raden u aan om het privacybeleid en de instellingen van de sociale netwerken waarmee u communiceert te raadplegen om te weten welke informatie waarschijnlijk wordt verzameld, gebruikt of gedeeld door deze sites.

 

11. COOKIES & ANDER TRACERS-BELEID

 

11.1 Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door uw browser op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Gewoonlijk bevat een cookie de naam van de website die er gebruik van maakt en een tekstreeks of "unieke identificatie" waarmee websites die cookie kunnen herkennen bij elk volgend bezoek gedurende zijn levensduur.

Cookies kunnen een breed scala aan informatie verzamelen en opslaan, zoals het type browser of besturingssysteem dat wordt gebruikt, de taal of andere browserinstellingen, of uw interacties met de website. Meestal worden cookies niet gebruikt om gegevens te verzamelen waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd. Informatie die met cookies wordt verzameld, kan echter worden geassocieerd met een natuurlijke persoon, indien gecombineerd met persoonlijk identificeerbare gegevens zoals het e-mailadres van een persoon.

Wanneer u zich aanmeldt, worden cookies aan u gemeld door een banner onderaan onze site. Uw toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies is essentieel. U kunt het plaatsen van cookies op uw computer of uw mobiele apparaat accepteren of weigeren.

Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat u bepaalde functies op de site niet kunt gebruiken.

Over het algemeen gebruiken we twee verschillende soorten cookies op deze site:

Sessiecookies worden gebruikt om informatie over u op te slaant uw activiteiten op deze site tijdens uw bezoek. Ze worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Permanente cookies worden voor een of meerdere sessies opgeslagen in een van de submappen van uw browser. Ze vervallen na een bepaalde periode (gedefinieerd in het bestand) of kunnen handmatig worden verwijderd.

Webbakens, ingebedde scripts en andere vergelijkbare technologieën:

Wij en onze externe partners kunnen ook vergelijkbare technologieën op deze site gebruiken, zoals webbakens (ook bekend als Pixel-Tags of GIF's) of scripts.

Webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen die kunnen worden ingesloten in websites of HTML-e-mails die over het algemeen niet zichtbaar zijn voor de gebruiker. Ze maken het mogelijk om de interactie van de gebruiker met de site of onze nieuwsbrieven te volgen. Ze helpen ons bijvoorbeeld te begrijpen of u onze nieuwsbrief hebt gelezen of op de links erin hebt geklikt, zodat we u aanbiedingen kunnen doen die zijn afgestemd op uw interesses.

Een ingebed script of pixel is code die is ontworpen om informatie te verzamelen over uw interacties met deze site, zoals de links waarop u klikt. De code wordt tijdelijk naar uw apparaat gedownload vanaf onze webserver of die van een externe serviceprovider. Het is alleen actief als u bent ingelogd op de website en wordt daarna gedeactiveerd of verwijderd. Hoewel u deze technologieën niet specifiek kunt weigeren of uitschakelen, werken ze samen met bepaalde cookies. Daarom zal het uitschakelen van cookies ervoor zorgen dat de bovengenoemde technologieën niet werken.

In overeenstemming met Richtlijn 2002/58 / EG van 12 juli 2002, vragen wij uw voorafgaande toestemming voor het plaatsen van advertentiecookies, het meten van het publiek en het delen op sociale netwerken.

11.2 Welke soorten cookies gebruiken we en met welk doel?

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig voor activiteiten die specifiek zijn voor de diensten die op onze websites worden aangeboden. Ze worden gebruikt om basisfunctionaliteit van onze websites te bieden, zoals het onthouden van de informatie die in een formulier is ingevoegd. Als u de installatie van deze cookies verhindert, kunt u deze functies niet meer gebruiken en werkt de website mogelijk niet goed.

Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt om anonieme gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden. Ze stellen ons in staat het websitebezoek te meten en de manier te analyseren waarop bezoekers op de website surfen (aantal bezoekers van de website, aantal bezoeken per pagina, tijd besteed op elke pagina, locatie van klikken, maatregelen voor de effectiviteit van advertenties, enz.). Ze worden ook gebruikt om navigatieproblemen en andere moeilijkheden op te sporen. Deze cookies helpen ons om onze website en uw navigatie te verbeteren.

Personalisatie of functionaliteitscookies

Deze cookies worden gebruikt om uw keuzes, uw instellingen en uw inhoudsvoorkeuren op de website te onthouden (zoals uw taal, uw personalisatiekeuzes, enz.) En bieden u zo een gepersonaliseerde browse-ervaring door de inhoud van het internet van de site voor u aan te passen. Als u deze cookies weigert, kunnen wij u bepaalde functies niet meer aanbieden en werken bepaalde pagina's van de website mogelijk niet correct.

Specificiteit van het delen van cookies

Deze cookies zijn specifiek gekoppeld aan het gebruik van de deelknoppen op een pagina van de site op sociale netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). Met de deelknoppen kunt u direct een pagina van de site delen op het relevante sociale netwerk. Door op de deelknop op het betreffende sociale netwerk te klikken, worden vervolgens door het sociale netwerk één of meerdere cookies op uw terminal (computer, smartphone, tablet) geplaatst. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies van derden, dit kunnen analytische, prestatie- of gerichte cookies zijn.

We raden u aan de websites van deze derde partijen te raadplegen voor meer informatie over hun cookies en hoe u ze kunt beheren:

• Facebook: https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/
• Twitter: https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR

11.3 Cookies instellen en blokkeren via onze cookiemanager

De lijst met cookies die we gebruiken zijn in te zien via de beheertool die we hebben ingesteld. U heeft de mogelijkheid om ze op elk moment te deactiveren. We vestigen uw aandacht er echter op dat sommige cookies essentieel zijn voor het goed functioneren van onze site en dat het daarom niet aan te raden is om ze uit te schakelen.

11.4 Cookies instellen en blokkeren via uw navigatie-instellingen

U kunt cookies ook beheren via uw browserinstellingen. Als de meeste browsers standaard zijn geconfigureerd en de installatie van cookies accepteren, heeft u de mogelijkheid om, als u dat wilt, ervoor te kiezen om alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of om de cookies te kiezen die u accepteert volgens de zender. U kunt uw browser ook configureren om cookies te accepteren of te weigeren, van geval tot geval, voordat ze worden geïnstalleerd. U kunt cookies ook regelmatig via uw browser van uw terminal verwijderen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën door een website van een derde partij, aanbieder van advertentie-inhoud is ondergeschiktct toe aan hun eigen privacybeleid voor cookies.

De CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) biedt een gratis download van cookiebeheersoftware op haar website: ga naar het adres https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/ cookies / voor meer informatie.

Voor het beheer van cookies en uw keuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt wijzigen.

Bijvoorbeeld :

• Voor Internet Explorer ™: https://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Voor Safari ™: https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
• Voor Chrome ™: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
• Voor Firefox ™: https://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

 

11.5 Het besturingssysteem van uw smartphone configureren

U heeft de mogelijkheid om het plaatsen van cookies op uw smartphone te controleren in de regels van het besturingssysteem.

Op iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Op Android: https://support.google.com/chrome/topic/3434352

U heeft ook de mogelijkheid om u te verzetten tegen het plaatsen van cookies door naar de website te gaan: https://www.youronlinechoices.com/

 

12.WIJZIGING VAN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

 

Het bedrijf kan dit gegevensbeschermingsbeleid op elk moment wijzigen. Het bedrijf zal gebruikers op alle mogelijke manieren informeren over wijzigingen in dit beleid.

Publicatiedatum van dit beleid: 1 maart 2021